• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affairs Amnat Charoen

ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 2 ส.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4
ในการนี้ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ชี้แจงงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ : การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก และการพัฒนาเมืองสมุนไพรของจังหวัดอำนาจเจริญ และได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสำคัญเชิงพื้นที่การพัฒนาเมืองสมุนไพร ณ โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา ร่วมกับคณะผู้ตรวจฯด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์