• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affair Amnat Charoen

กิจกรรม

5 ยอดเข้าชม

ส่องโอกาสเปิดประตูการค้ายุดชีวิตวิถีใหม่

กิจกรรมเริ่มวันที่ 15 มี.ค. 2564 ถึง 15 มี.ค. 2564

เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น.

“ส่องโอกาสเปิดประตูการค้ายุดชีวิตวิถีใหม่”
หลักสูตรเบื้องต้น : อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถด้านการแข่งขันและเชื่อมโยงด้านการตลาด 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
วันจันทร์ที่  15  มีนาคม  2564
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
09.00 - 09.30 น.     พิธีเปิดการอบรมฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (นายทวีป บุตรโพธิ์)
09.30 - 10.30 น.     บรรยาย “การปรับตัวในยุคโควิดด้วยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล”โดย อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10.30 - 12.00 น.     พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดย อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหาร
13.00 - 14.00 น.     เสวนาการปรับตัวในยุคโควิด โดย อาจารย์ชวพจน์  ศุภสาร : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                              โดย คุณธัญญ์นภัส กิ่งสุวรรณ : เจ้าของแบรนด์ทอ
                              (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกกที่ประสบความสำเร็จส่งออกต่างประเทศ)
                              โดย คุณบุษบา มิ่งขวัญ : เจ้าของไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม
                              (แม่ค้าออนไลน์ที่ปรับตัวประสบความสำเร็จยุคโควิด-19)
14.00 – 16.00 น.    กลยุทธ์ Covid Marketing : Work Shop แบ่งกลุ่มเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์                                  โดย อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ช่วยวิทยากร
                               นางสาวณิชนันท์ เงินมั่น , นางสาวอินทุอร ศิลปมูลย์
16.00 – 16.30 น.     สรุปผลการอบรม
 
หมายเหตุ      : วัน เวลา สถานที่ หัวข้อการบรรยาย และวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                    : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้าเวลา 10.30-10.45 น.บ่ายเวลา 14.30-14.45 น.

 

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร