Header Image
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง "เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม "
watermark

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง "เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม "
เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเรื่องกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการคำนวนภาษี การยื่นแบบและการชำระภาษี เครดิตภาษีและการข้อคืนภาษีมูลค่าเพิ่มการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม และบทลงโทษ ให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงาน


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 27,551