Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นายชูใจ พยายาม

นางอุบลรัตน์ ทองเหลือ

พาณิชย์จังหวัด

เบอร์โทรติดต่อ : 0632260393

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางมณีวรรณ บวรพงษ์สกุล

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรติดต่อ : 0655102706

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอัจฉรียา ไชยนิล

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวประภาศิริ สุวรรณเพ็ชร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวนิสนันท์ นามศร

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

 

 นายเมตตา กรุณา

นายพัฒนา อดกลั้น

พนักงานขับรถยนต์ ส2

 นายเมตตา กรุณา

นายชัยณรงค์ ชาตะ

เจ้าหน้าที่ดัชนี (CPI) อำเภอเมือง

 นายเมตตา กรุณา

นายศักดิ์ชัย กันธินาม

เจ้าหน้าที่ดัชนี (CPI) อำเภอปทุมราชวงศา 

 นายเมตตา กรุณา

นายอานนท์ จันทะศรี

เจ้าหน้าที่ศูนย์เศรษฐกิจการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ (PCOC)

นายเมตตา กรุณา

นางปริญญา ไชยมงคลดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวเจนจิรา ศรีจันทร์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

 นายเมตตา กรุณา

นายปรัชญา เงาสวรรค์

พนักงานขับรถ


 

 นายเมตตา กรุณา

นายไกรศร วงค์เพียรแก้ว

พนักงานขับรถ

 

นายเมตตา กรุณา

นางสุดใจ พรมจันทร์

พนักงานทำความสะอาด

                                               

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นายเมตตา กรุณา

นายกิติกร กลิ่นส่ง

หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรติดต่อ : 0892802402

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวศิริพร พิลาพันธ์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ


 นายเมตตา กรุณา

นายชาญไชย บุระวงค์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ


 นายเมตตา กรุณา

นางสาวจริยดา วังมนตรี

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ


 นายเมตตา กรุณา

นางสาวกนกวรรณ กงทอง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวกัลนิกา คุณรักษ์

โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 นายเมตตา กรุณา

นางมณีวรรณ บวรพงษ์สกุล

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรติดต่อ : 0655102707

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวปิยะพร ตุ้มทอง

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 
 
 
 
 

นางสาวกณภัทร จันทะดวง
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 
 

 

นายเมตตา กรุณา 

นางสาวอุลัยรัตน์ โมฬา

โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

 

 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวชลธิชา พรมจันทร์

เจ้าหน้าที่โครงการ Salesman

 

     

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นายเมตตา กรุณา

จ.ส.ต.หญิง พิมพ์ณิชญา วรรณวัตร์

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรติดต่อ : 0892809728

 

 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวภัณฑิลา สดมพฤกษ์

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 

 

 

 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุดารา เขียวหวาน

เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 

 

 

 
 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 832,338