Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  เมืองธรรมเกษตร การเกษตรสร้างมูลค่า ท่องเที่ยวเสริมสร้างสุขภาพ เชื่อมโยงเส้นทางการค้า

 

   พันธกิจ
  1) 1. พัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถเสริมรายได้ยิ่งขึ้น 2. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้แ 3 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 4. พัฒนาขีดความสามารถทางการค้าแกประชาชน ชุมชข ผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถให้การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างประสิทธิภาพให้การอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 6. พัฒนาคน ชุมชน ให้มีความรุ้ มีคุณธรรม และการจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย 7. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในจังหวัดและประชาชนมีสันติสุข

 

   เป้าประสงค์
  1) 1. ดัชนีวัดความสุขมวลรวมของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ภายในปี 2570 2. ครัวเรือนประกอบด้วยอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป้าหมายคือ 5 ปี 3. พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานจำนวน 400,000 ไร่ ภายใน 2570 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า 4,700 ไร่/ปี 5. เศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี  

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  1) 1. การส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย อุสาหกรรมเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2. การพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง และทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. การส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการและสินค้าชุมชน 4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ และพลังงาน เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 832,313